AKTUALITY a OZNAMY

  

     

 • Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2018 budeme prostredníctvom našich doručovateľov roznášať do bytov v termíne 15.5.2019 - 28.5.2019. Sledujte aj oznamy na vchodových dverách a výveskách, kde doručovateľ oznámi presný dátum roznášky pre váš dom. Neprevzaté vyúčtovania budú zaslané ako doporučená zásielka, prostredníctvom Slovenskej pošty. Informácie k vyúčtovaniu podávame,  po spracovaní všetkých domov v našej správe, od 3.6.2019!

 •  


 • Tenisové dvorce OSBD už otvorené! Príďte si zahrať za nezmenené ceny. Cennik tenisových dvorcov OSBD Žilina

 •  

 •    

 • V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 25/05/2019, zasadnutie  Zhromaždenia delegátov OSBD Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 22.mája 2019 o 15:00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline. 

 •  

 •  

 • Spravodajca 1/2019 prináša aktuálne informácie z diania OSBD Žilina (prehodnotenie rámcových zmlúv pre zabezpečenie bežnej údržby, odmeňovanie ZVB a D na základe zápisníce zo schôdze, jarná deratizácia v domoch v správe OSBD, ...)

 •  

 •  

 • Firma pre meranie a rozpočítanie spotreby tepla a vody TECHEM  pripravilia na základe Vašich ohlasov, odpovede na Vaše najčastejšie otázky k diaľkovému rádiovému zberu údajov. • Vyšlo ďaľšie číslo časopisu OSBD správca vášho domova, ktoré distribuujeme do vašich schránok.

 •  

 •  

 • Z dôvodu zavedenia  poplatkov za hotovostné operácie v bankách od 1.1.2019 (vklad hotovosti na účet) by sme Vás chceli informovať o možnosti využívania iných možností úhrady pravidelných platieb za užívanie bytu. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob úhrady platieb je využitie:

 • -bezhotovostného platobného styku – zriadenie trvalého príkazu alebo platba prevodom z účtu

 • -úhrada platby za bývanie peňažným poštovým poukazom na pošte (poštové poukazy Vám budú k dispozícií v Zákazníckom centre OSBD Žilina).

 •  


 • Spravodajca 2/2018, v tomto spravodajcovi prinášame informácie o zmenách, ktoré prináša zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVBaNP), a ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.11.2018.


 •   

 • Organizácia schôdzí, zabezpečenie zimnej údržby priľahlých chodníkov k bytovým domom, zásady protipožiarnej bezpečnosti  v spravodajcovi  OSBD Žilina 1/2018.

 •  


 • Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.

 •  

 •  

 • Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017, otázky a odpovede. Viac informácií...


 •  

 • Od 1.1.2018 OSBD Žilina ukončilo šírenie základného súboru KDS v bytových domoch.  
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk