Vysvetlenie k novému preddavku za užívanie bytu

 

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, pod vplyvom úprav cien energií (tepla a plynu pre výrobu tepla, vodného a stočného a elektrickej energie), úpravy príspevku na správu a zmeny poistiteľa majetku vlastníkov bytov a majetku družstva Vám zasiela spracovanú zmenu preddavku za užívanie bytov s účinnosťou od 1. marca 2012 v nasledovných položkách:

 

1)    Na prevádzku a správu

 

§       OSBD Žilina uzatvorilo s účinnosťou od 1. 1. 2012 nové výhodnejšie zmluvy o poistení spravovaných bytových domov vrátane majetku družstva a tiež zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľností s poisťovňou QBE. Nové zmluvy zaručujú všetkým vlastníkom bytov vyššiu istotu a to z dôvodu významného rozšírenia poistného krytia a tiež zvýšeniu poistných súm tak, aby boli všetky bytové domy poistené proti všetkým poistiteľným rizikám a aby pri vzniku škôd postačilo plnenie poisťovne na odstránenie všetkých následkov udalostí. Poistenie spravovaného majetku – t.j. vlastníckych bytov a nebytových priestorov a nájomných bytov správcu vychádza z vypočítanej poistnej sumy (podľa plochy bytu a ceny bytu na úrovni 850,- €/m2 bytu zohľadňujúc aj rekonštrukcie bytového domu). Spravovaný  majetok  je poistený aj proti živelným nebezpečenstvám, krádežiam a vandalizmu spoločných priestorov, samozrejme po odpočte spoluúčasti zo zodpovednosti za spôsobenú škodu. Správca je poistený podľa zmluvných podmienok aj za škody spôsobené zo zodpovednosti a to tretím osobám. Novinkou je dohodnutie podielu na zisku z poistenia čo znamená, že v prípade nižšieho objemu poistných udalostí sa nám časť zaplateného poistného vráti. Viac na www.osbdza.sk.

 

§       V súlade so Smernicou družstva č. 3 čl. 4 ods. c (Odmeny členov orgánov .....) bola zmenená uznesením Zhromaždenia delegátov  OSBD Žilina z mája roku 2010 odmena pre domovníka. Táto zmena je tiež zapracovaná v novom preddavku za užívanie bytu.

 

§       Zmena v príspevku na správu OSBD Žilina bola schválená uznesením predstavenstva OSBD Žilina číslo 10/2/12 z 30. 1. 2012 s účinnosťou od 1. marca  2012. Pri úprave príspevku na správu na rok 2012 boli zohľadnené aj výnosy družstva z prenájmu nebytových priestorov ako ďalší zdroj na pokrytie nákladov správy. Príspevok na správu zohľadňuje okrem iného zmenu cien energií a ďalších vstupov pre činnosť správcu. Príspevok na správu pokrýva v súčasnosti reálne 74 % celkových nákladov správy družstva.

 

2)    Za služby a vedľajšie poplatky

 

§       Cena tepla pre domácnosti (na kúrenie a ohrev TÚV) pre dodávateľa tepla Bytterm, a.s. Žilina je upravená pre rok 2012 rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0164/2012/T z 16. 12. 2011. Fixná zložka tepla sa zvýšila o 7,50 % a  variabilná zložka maximálnej ceny tepla  pre domácnosti sa zvyšuje o 8,91 %. Vzhľadom na individuálny pomer fixnej a variabilnej zložky ceny tepla v jednotlivých domoch sa v priemere zvyšuje celková cena tepla  približne  o 8,21%. Cena tepla pre domácnosti (na kúrenie a ohrev TÚV) pre dodávateľa tepla Bineko, s.r.o. Rajec je upravená rozhodnutím ÚRSO  č. 0198/2012/T z 21. 12. 2011  a  je oproti roku 2011 vyššia u variabilnej zložky o 17,59 % a u fixnej zložky ceny tepla o 1,14 %.Cena tepla pre domácnosti (na kúrenie a ohrev TÚV) pre dodávateľa tepla  Žilinská teplárenská, a.s. Žilina je upravená rozhodnutím ÚRSO  č. 0146/2012/T zo  16. 12. 2011  a  je oproti roku 2011 vyššia u variabilnej zložky o 6,84 % a u fixnej zložky ceny tepla o 5,39 %. Jednotková cena plynu na výrobu tepla pre domácnosť je podľa rozhodnutia ÚRSO na rok 2012 v položke fixné náklady vyššia o 24 % a distribučné poplatky sa zvyšujú o 12 %. Vzhľadom však na avizovaný pokles ceny plynu pre tento rok, budeme individuálne až v ďalších mesiacoch tohoto roka aktualizovať preddavky na kúrenie a ohrev TÚV v domoch s kotolňou na plyn. 

 

§       V obytných domoch, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch zateplené sa preddavok zo zmeny ceny tepla – dodávka tepla nezvyšuje automaticky, ale berie sa do úvahy  vyhodnotená miera úspor spotreby tepla samostatne pre každý dom a spotreba za predchádzajúce obdobia. Je preto možné, že v konkrétnych prípadoch za jednotlivé byty došlo aj k zníženiu preddavku na rok 2012. Preddavok za užívanie bytov je prepočítaný a zreálnený aj v ďalších dodávkach za služby v rámci domu.

 

§       Cena vodného a stočného bola upravená u regulovaného subjektu Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina rozhodnutím  ÚRSO č. 0042/2012/V z  24. 11. 2011. Nárast ceny vodného a stočného oproti roku 2011 je 4,2 %. Preddavky na vodné a stočné studenej vody a vody na ohrev TÚV sú aktualizované a upravované podľa spotrieb v predchádzajúcich obdobiach.

 

§       Cena elektrickej energie bola upravená u regulovaného subjektu Stredoslovenská energetika, a.s. rozhodnutím  ÚRSO č. 0054/2012 z 9. 12. 2011. Nárast elektrickej energie v porovnaním s rokom  2011 je o 3 %.

 

Súbežne sú v preddavku k 1. 3. 2012 zahrnuté aj prípadné individuálne zmeny, ktoré boli odsúhlasené na schôdzach vlastníkov bytov.

 

V Žiline 10. 2. 2012      

 

                                                                                                                Bc. Milan Piliar

                                                                                                       predseda predstavenstva

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk