Vysporiadanie  nedoplatkov

                nájomcov a vlastníkov bytov z titulu užívania bytov                                    

                   ( stručná informácia pre nájomcov a vlastníkov)       

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Pri zabezpečovaní úhrad pohľadávok od dlžníkov družstvo postupuje podľa toho, či ide o: 

 

a/  nájomcu bytu, s ktorým má družstvo uzatvorenú nájomnú zmluvu  a vo vzťahu voči nemu vystupuje ako prenajímateľ bytu ,  alebo

b/  vlastníka bytu, s ktorým má družstvo uzatvorenú zmluvu o výkone správy a vo vzťahu voči nemu vystupuje ako správca

 

Pohľadávky družstva z titulu užívania bytov  tvoria :

-  neuhradené  predpísané mesačné zálohové platby (nájomcovia) a mesačné rozpisy   preddavkových úhrad (vlastníci bytov)

-  nedoplatky z vyúčtovania skutočných nákladov za služby oproti poukázaným zálohám na  služby za príslušný rok

 

ad a/   Pohľadávky prenajímateľa  voči nájomcom bytov

 

 

Nájomca je povinný prenajímateľovi-družstvu zaplatiť:

- mesačnú zálohu do 25-ho v prísl.mesiaci

- nedoplatok z vyúčtovania do 60 dní od doručenia vyúčtovania podľa  interných  predpisov družstva-prenajímateľa bytu.

 

V prípade, že nájomca vyššie uvedené lehoty nedodrží, družstvo zabezpečuje úhradu nedoplatkov za užívanie bytu  viacerými spôsobmi , najmä :

 

 

- pravidelné zasielanie  upomienok doporučenými listami (spoplatnené sumou 100,-Sk)

- uzatváranie dohôd o  splátkach (v prípade vysokých nedoplatkov z vyúčtovania alebo v prípade mimoriadne nepriaznivej finančnej situácie v rodine, v dôsledku ktorej nájomca  nie je  schopný úhrady nedoplatku v stanovenej lehote) na základe písomnej žiadosti

- žaloby o zaplatenie nedoplatkov, podávané  na súd (platobné rozkazy)

- vymáhanie rozhodnutí súdu exekútorom

- výpoveďou  nájmu družstevného bytu družstva

Pozn. :

  V prípade úhrady  všetkých pohľadávok ( teda nedoplatku na konte nájomného s príslušnestvom – súdne trovy a poplatky z omeškania)  môže družstvo na základe žiadosti nájomcu   rozhodnúť o zrušení výpovede nájmu bytu.

   Dôsledkom výpovede je zánik nájmu bytu s následným vysťahovaním bez práva na bytovú  náhradu (dobrovoľne alebo cestou exekútora) a následný vzájomný zápočet pohľadávok  (nedoplatkov) evidovaných družstvom voči nájomcovi a pohľadávky nájomcu (zostatková   hodnota členského podielu vysťahovaného bytu) voči družstvu 

- vylúčenie z družstva predstavenstvom družstva

Pozn. :

Dôsledkom vylúčenia z družstva je zánik členstva, zánik nájmu družstevného bytu a vysťahovanie bytu  do bytovej náhrady  a započítanie pohľadávky družstva s pohľadávkou nájomcu

 

ad b/ Pohľadávky správcu voči vlastníkom

 

 

Vznikajú porušením povinností vlastníka zaplatiť každý mesiac najneskôr v posledný deň predchádzajúceho mesiaca (dopredu) správcom predpísanú úhradu a tiež zaplatiť nedoplatok z vyúčtovania do 30 dní od jeho doručenia (viď zákon 182/93 Z.z. v platnom znení a Zmluvu o výkone správy).

 

V prípade, že vlastník bytu nedodrží termín resp.lehotu úhrady, správca zabezpečuje úhradu nedoplatkov vlastníkov nasledovnými spôsobmi :

 

- zasielanie upomienok doporučenými listami (spoplatnené  sumou 100,-Sk)

- uzatváranie dohôd o splátkach

v odôvodnených prípadoch a na základe žiadosti vlastníka je možné dohodnúť primerané splátky nedoplatku, najmä nedoplatku z vyúčtovania skutočných nákladov

- podávanie žalôb o zaplatenie nedoplatkov na súd  (platobné rozkazy)

- vymáhanie plnenia súdnych rozhodnutí cestou exekútorov (či už zrážkami z príjmu, zrážkami z dôchodku... až po poslednú krajnú formu – vydraženie bytu neplatiča,    u ktorého  nie je  možné dosiahnuť splnenie rozhodnutia súdu žiadnym iným spôsobom)

- zabezpečenie zapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov v katastri  nehnuteľností   (viď § 15 zákona 182/93 Z.z. v platnom znení)

- zaslanie oznámenia o začatí výkonu záložného práva vlastníkovi pred dobrovoľnou  dražbou bytu  s poskytnutím možnosti úhrady nedoplatku v 30-dňovej lehote   

-  vykonanie dobrovoľnej dražby a uspokojenie nedoplatku z výťažku z dražby bytu

  ( uskutočňuje sa z podnetu správcu, ktorý v celom  procese vystupuje za vlastníkov  bytov v dome  s dlžníkom - dražbu vykonáva príslušná oprávnená dražobná spoločnosť)

 

Žilina, 8.2.2008

Vypracovala : JUDr.Bojmírová

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk