Ako evidujeme osoby v bytoch

 

Podľa počtu osôb v byte sa rozúčtovávajú nasledovné náklady za služby:

-         elektrika v spoločných priestoroch

-         spotreba vody v domoch, kde nie sú namontované vodomery

V prípade, že vodomery sú namontované, náklady rozpočítané podľa osôb sú minimálne.

 

Evidencia počtu osôb v byte je dvojitá:

 

a/ na bytovom referáte – podľa tejto evidencie sa počíta preddavok za užívanie bytu. Tu je potrebné nahlásiť trvalé zmeny (úmrtie, narodenie, sobáš, rozvod, odsťahovanie), ku ktorým treba priložiť príslušné doklady (rodný, úmrtný list). V prípade zníženia počtu osôb, keď nie je potrebné predložiť doklady, môže byť zmena vykonaná na základe písomnej žiadosti potvrdenej domovníkom (odsťahovanie, dlhodobý pobyt v zahraničí).

 

b/ na nájomnom – pre vyúčtovanie skutočných nákladov. Tu sa evidujú prechodné zmeny, upresňuje sa vývoj osôb po ucelených mesiacoch z dôvodov zmien, ktoré nevyvolali zmenu predpisu. Domovník je oprávnený uznať zmenu počtu osôb ak sú na to dôvody z titulu celomesačnej neprítomnosti bývajúceho (pobyt v zahraničí, nemocnici a pod.). Tieto zmeny  nemajú vplyv na výšku preddavku, slúžia len k vyúčtovaniu za príslušný rok a spätne sa neprenášajú na bytový referát, stačí ich uviesť do súpisu počtu osôb, ktoré koncom každého roku vyhotovujú domovníci (predsedovia ČS) za účelom spísania počtu osôb do vyúčtovania. Vypĺňa sa v nich číslo bytu, meno a priezvisko, počet osôb po mesiacoch príslušného roku a podpis. Sem sa vpisuje aj spotreba elektriky v práčovni a chov psa. Z hľadiska správneho výpočtu vyúčtovania je potrebné tomuto venovať pozornosť jednak zo strany domovníkov, tak i zo strany vlastníkov a nájomníkov bytov. Domovníci ale i vlastníci často svojou nedôslednosťou a nedbanlivosťou v evidencii osôb spôsobujú problémy, ktoré môžu mať širší dopad na všetkých vlastníkov a  nájomcov v dome. Stáva sa, že v dôsledku reklamácie nesprávne vyplnených údajov, musí byť prepracované celé vyúčtovanie. Preto je potrebné, aby si každý skontroloval údaje, ktoré podpisuje. Problematické môžu byť taktiež prenajaté byty, v ktorých sa ľudia striedajú a mnohokrát býva zachytený počet osôb len posledného bývajúceho, hoci v priebehu roku sa tento počet mohol meniť. V prípade nedoručenia súpisu počtu osôb domovníkom sa vyúčtovanie vypočíta na základe počtu osôb uvedeného v preddavku.

Krátkodobé pobyty mimo bydliska, zvyčajne kratšie ako 1 mesiac, napr. návšteva školy, rekreačný pobyt, pobyt v nemocnici a pod. nie sú dôvodom na zmenu počtu osôb ani v predpise ani vo vyúčtovaní.

Všetkých bývajúcich z týchto dôvodov žiadame, aby odsúhlaseniu osôb venovali patričnú pozornosť a s domovníkom vždy uzavreli bezrozpornú dohodu pri ich zápise, aby nedochádzalo k následným zmenám a reklamáciám vyúčtovania. Je možné v prípade rozporu medzi domovníkom a bývajúcim uvedený problém doriešiť aj na vchodových schôdzach s potvrdením susedov ako svedkov skutočného stavu osôb. Rozdelenie nákladov sa predsa týka všetkých zainteresovaných vo vchode a dome.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk