Predstavenstvo OSBD Žilina na rokovaní dňa 28.03.2022 schválilo termín zasadnutia Zhromaždenia delegátov dňa 18.05.2022 o 15:00 hod. a predbežný program Zhromaždenia delegátov:

 

 

Predbežný program rokovania : 

  1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  4. Správa predsedu predstavenstva o výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva
  5. Správa predsedu kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie
  6. Správa predsedu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov
  7. Výročná správa za rok 2021 a schválenie účtovnej závierky za rok 2021
  8. Hospodársko - finančný plán OSBD Žilina na rok 2022
  9. Diskusia
  10. Záver
Dokumenty ZD
1 972 kb
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov 18.5.2022
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk