Postup pri žiadosti o vydanie Vyhlásenia správcu o neexistencii nedoplatkov pre Kataster

-          Vydanie žiadosti je potrebné dohodnúť telefonicky prípadne e-mailom pôvodným vlastníkom s pracovníčkou Zákazníckeho centra, ktorá žiadateľovi oznámi číslo účtu na úhradu záloh na Ročné vyúčtovanie, manipulačného poplatku, prípadne poplatku za prevod členstva. Do schránky pred budovu OSBD je potrebné vhodiť kópiu kúpnopredajnej resp. darovacej zmluvy podpísanej – pripravenej na podanie na Kataster a odpočty meračov v byte podpísané obidvomi stranami. Vyhlásenie správcu o neexistencii nedoplatkov Vám bude zaslané poštou na adresu.

 

Postup pri zmene vlastníka bytu

-          Jeden z vlastníkov (prípadne splnomocnená osoba) po telefonickom dohovore s pracovníčkou Zákazníckeho centra sa dohodne na odovzdaní nasledovných dokladov:

  • odovzdá potvrdený Návrh na vklad a prevezme si Dohodu o prevode  vlastníckeho práva k bytu, kde zabezpečí podpísanie tejto Dohody všetkými účastníkmi Zmluvy. Spolu s ňou prevezme Dotazník, ktorý je potrebné vypísať a s podpísanou Dohodou doručiť na OSBD. Novému vlastníkovi bytu bude zálohový predpis doručený doporučenou poštou.

 

Kontakty:

Eviaková Zuzana tel. 041/555 33 53,  e-mail eviakova@osbdza.sk

Jančíková Jana tel. 041/555 33 51,   e-mail jancikova@osbdza.sk

Zubeková Erika tel. 041/555 33 68,  e-mail zubekova@osbdza.sk

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk