Podnet na zmenu legislatívy – výkon činnosti ZVB 

 

 

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení účinná od 01.11.2018 stanovila podmienku výkonu činnosti zástupcu vlastníkov, že táto osoba musí byť vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome.

 

 

V tejto súvislosti sme dňa 03.12.2018 odoslali podnet predkladateľom novely bytového zákona. Navrhli sme zvážiť naše argumenty a predložiť návrh ďalšej novely, ktorá by upravila možnosť vykonávať činnosť zástupcu vlastníkov aj inou osobou ako je vlastník bytu, resp. NP v dome.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk