V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č.25/5/19, zasadnutie Zhromaždenia  delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2019  o 15.00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

 

Predbežný program rokovania ZD:

 

1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

2. Schválenie programu rokovania

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Správa predsedu predstavenstva o výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva

5. Správa predsedu kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie

6. Správa predsedu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov

7. Výročná správa za rok 2018 a schválenie účtovnej závierky za rok 2018

8. Projekt zabezpečenia mobilných telefónov pre predsedov členských samospráv

9. Návrh plánu hospodárenia OSBD Žilina na rok 2019

10. Diskusia

11. Záver

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk