V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. /07/2020, zasadnutie Zhromaždenia  delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2020  o 15.30 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

 

Predbežný program rokovania ZD:

 

1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

2. Schválenie programu rokovania

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Správa predsedu predstavenstva o výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva

5. Správa predsedu kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie

6. Správa predsedu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov

7. Výročná správa za rok 2019 a schválenie účtovnej závierky za rok 2020

8. Návrh plánu hospodárenia OSBD Žilina na rok 2020

9. Diskusia

10. Záver

 

 

Dokumenty ZD
147 kb
Pozvánka na Zhromaždenie delegátov 9.9.2020
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk