V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 31/05/2018, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 16. mája 2018 o 15:00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

 

Program rokovania :  

1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie

4. Správa predsedu predstavenstvao výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva

5. Správa predsedu kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie

6. Správa predsedu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov

7. Výročná správa  za rok 2017 a schválenie účtovnej závierky za rok 2017

8. Návrh plánu hospodárenia OSBD Žilina na rok 2018

9. Voľba členov kontrolnej komisie OSBD Žilina

10. Návrh na zmenu Stanov OSBD Žilina

11. Návrh na zmenu Smernice č. 2 OSBD Žilina

12. Rozšírenie predmetu podnikania OSBD Žilina

13. Diskusia

14. Záver

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk