V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 21. 07. 2021 o 15.00 hod.

 

 

Predbežný program rokovania : 

  1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  4. Správa predsedu predstavenstva o výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva
  5. Správa predsedu kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie
  6. Správa predsedu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov
  7. Výročná správa za rok 2020 a schválenie účtovnej závierky za rok 2020
  8. Hospodársko - finančný plán OSBD Žilina na rok 2021
  9. Vykonanie volieb predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie
  10. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
  11. Diskusia
  12. Záver
Dokumenty ZD
456 kb
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov 9.9.2020.
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk