V zmysle čl. 33  ods. 7 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 46/09/2018, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 6. júna 2018 o 15:00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

 

Program rokovania :  

1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Vyhlásenie volieb  členov kontrolnej komisie

4. Voľba člena predstavenstva a členov kontrolnej komisie OSBD Žilina

5. Diskusia

6. Záver

Dokumenty ZD
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk