Prečo sa oplatí byť členom OSBD Žilina?

 

 

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je moderná spoločnosť, zaoberajúca sa správou bytových domov. Je jednou z mála, ktorá prežila zmenu politického režimu a úspešne funguje v súčasnej ekonomike. Bytové domy spravuje nielen na družstevnom, ale aj komerčnom princípe. Na pokrytie svojich nákladov používa výnosy z prenájmov nehnuteľností a z inej hospodárskej činnosti, a tým udržiava pomerne nízky poplatok za správu bytových domov.

Za dátum vzniku OSBD Žilina považujeme 1. marec 1964, kedy bolo založené Stavebné bytové družstvo občanov č. 1 – SBD 1 so sídlom v Žiline. Obvodné stavebné bytové družstvo sídliace na Vlčincoch, ako ho poznáme dnes, existuje od roku 1993. Vtedy sa oficiálne zmenil názov z okresného na obvodné stavebné družstvo - keďže v tom čase už v okrese nebolo jediné.

 

Členovia majú priamu účasť na činnosti družstva

Bytové domy postavené počas družstevnej výstavby tvoria tzv. členské samosprávy (ďalej len „ČS“) - na sebe nezávislé organizačné jednotky družstva. Ich úlohou je aktivizovať členov a umožniť im priamu účasť na činnosti družstva. Činnosť ČS zabezpečuje členská schôdza samosprávy. Jej volenými členmi sú predseda členskej samosprávy a delegát zhromaždenia delegátov (ďalej len „ZD“). Ak má ČS 20 a viac členov, jej predseda je zároveň vo funkčnom období delegátom ZD, ak má ČS nad 100 členov, členovia si môžu spomedzi seba zvoliť na ZD ďalšieho delegáta. Prítomnosťou delegáta na ZD majú členovia družstva priamu účasť na činnosti družstva.

 

Členstvo je spojené s právami i výhodami. Medzi najdôležitejšie práva člena družstva patrí:


– zúčastňovať sa na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze samosprávy a byť informovaný o celko-vom stave a činnosti družstva,

-  na členskej schôdzi samosprávy voliť delegáta na ZD -  najvyššieho orgánu družstva, kde sa rozhoduje o Stanovách OSBD Žilina, volia sa členovia predsta-venstva, kontrolnej komisie, rozhoduje sa o základ-ných otázkach koncepcie rozvoja družstva

a o dôležitých ekonomických ukazovateľoch,

-  byť volený do orgánov družstva a tým sa úzko podieľať na činnosti družstva,

-  predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami týkajúcimi sa činnosti družstva na jeho orgány,

-  pri zániku družstva likvidáciou právo na rozdelenie likvidačného zostatku v zmysle stanov.

 

 

Budovy OSBD Žilina:

-  Vlčince – budova, sklady a garáže na Tulskej 33, Žilina

-  Komenského – budova na Komenského 38, Žilina centrum

-  Solinky - podstavaná vybavenosť, obchodné priestory na prízemí byt. domu na Borovej 36 – 41, Žilina

-  Solinky ÚBF Solinky – budova, sklady a garáže na Borovej 32, Žilina

-  Spanyolova ul. – obchodné priestory na prízemí byt. domu na Spanyolovej ulici, Žilina – centrum

-  Kragujevská ul. – budovy, sklady a garáže na Kragujevskej ulici

 

Všeobecné informácie k 31.12.2021:

- družstvo eviduje 9 886 členov družstva v 195 členských samosprávach,

- spravuje celkovo 11 810 bytov (z toho 74 nájomných družstevných bytov) v 273 bytových domoch a 200 nebytových priestorov,

- hodnota účtovného majetku družstva k 31.12.2021: 3,8 mil. €

- hospodársky výsledok OSBD Žilina za rok 2021 predstavoval sumu 13 455,54 € pred zdanením,

- družstvo stabilne a dlhodobo zamestnáva približne 40 zamestnancov,

 

 

k hlavným ekonomickým prioritám OSBD Žilina na najbližšie roky patrí dosahovať vyrovnané hospodárenie 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk