Čl. 32.    Zhromaždenie delegátov


1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti Družstva a kontrolujú činnosť Družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze v zmysle § 239 Obchodného zákonníka.

 

2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

 

a) prijímať a meniť Stanovy, Rokovací a volebný poriadok, Smernicu č. 1, 2, a 3,

b) voliť a odvolávať predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie,

c) rerokovávať správy predsedu predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti Družstva a kontrolnej komisie,

d) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja Družstva a schvaľovať zásady hospodárenia Družstva

e) prerokovávať výročnú správu

f) schvaľovať riadnu účtovnú  závierku a mimoriadnu účtovnú závierku,

g) rozhodovať o rozdelení a použití hospodárskeho výsledku - zisku, a o spôsobe úhrady straty,

h) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

i) rozhodovať o odvolaniach členov proti uzneseniam predstavenstva,

j) rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a o zrušení Družstva likvidáciou,

k) schvaľovať zásady odmeňovania orgánov Družstva,

l) rozhodovať o predmete činnosti Družstva a o jeho zmenách,

m) rozhodovať o účasti alebo členstve Družstva v iných organizáciách, zväzoch a spoločnostiach.

 

3. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa ostatných činností Družstva, pokiaľ si rozhodovanie o nich vyhradilo.

 

4. Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo Stanovy, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynul viac ako rok.

 

5. Ak medzi rokovaniami zhromaždenia delegátov nadobudnú účinnosť nové právne predpisy, ktoré by mohli závažným spôsobom ovplyvniť činnosť Družstva podliehajúcu rozhodovaniu zhromaždenia delegátov, alebo je potrebné neodkladne rozhodnúť vo veci podliehajúcej schváleniu zhromaždenia delegátov, je splnomocnené predstavenstvo vydať príslušné rozhodnutia. Tieto rozhodnutia sú platné do schválenia najbližším zhromaždením delegátov, pokiaľ neboli rozhodnutia zhromaždenia delegátov zabezpečené náhradným hlasovaním podľa čl. 29 ods. 3.

 

Čl. 33.    Zvolanie zhromaždenia delegátov


1. Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne. V roku konania riadnych volieb je predstavenstvo povinné zvolať zhromaždenie delegátov za účelom vykonania volieb do 30. septembra príslušného roku.

 

2. Zhromaždenie delegátov musí predstavenstvo zvolať do 30 dní, od prijatia písomnej požiadavky:

 

a)        jednej tretiny členov Družstva,

b)        jednej tretiny delegátov,

c)        kontrolnej komisie.

Požiadavka musí obsahovať návrh programu rokovania zhromaždenia delegátov.

 

3. Termín zhromaždenia delegátov s predbežným programom rokovania bude oznámený na internetovej stránke OSBD Žilina 30 dní vopred (okrem prípadu uvedeného v ods. 6. a 7. tohto článku). Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr 14 dní pred konaním zhromaždenia delegátov a najneskôr 5 dní v prípade uvedenom v ods. 6. a 7. tohto článku. Pozvánky musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.

 

4. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zhromaždenia zúčastňujú s hlasom poradným, pokiaľ nie sú delegátmi.

 

5. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

 

6. Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 

7. V prípade, že zhromaždenie delegátov v priebehu rokovania nie je uznášania schopné, predsedajúci ukončí rokovanie. Predstavenstvo následne do 10 pracovných dní na mimoriadnom zasadnutí rozhodne svojim uznesením o zvolaní, prípadne nezvolaní nového zhromaždenia delegátov, vzhľadom na dôležitosť a naliehavosť neprerokovaných bodov programu.

 

8. O každom zhromaždení delegátov sa vyhotovuje zápisnica v zmysle Rokovacieho a volebného poriadku. Rokovanie zhromaždenia delegátov sa riadi Rokovacím a volebným poriadkom.

 

Čl. 34.    Neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov


1. Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami. Návrh na súd môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo, alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

 

Čl. 10 Zhromaždenie delegátov- rokovací poriadok


1. Zhromaždenie delegátov otvára a riadi predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva. Predsedajúci prednesie návrh programu rokovania a po jeho schválení, prípadne doplnení určí zapisovateľa, dá zvoliť dvoch overovateľov zápisnice, mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a podľa potreby aj volebnú komisiu.

 

2. Na zhromaždení delegátov sa hlasuje verejne, voľby orgánov družstva sa vykonávajú tajne, pokiaľ zhromaždenie delegátov nerozhodne inak. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje zdvihnutím delegačného lístku alebo ruky, v prípade elektronického hlasovania sa hlasuje elektronickým zariadením. V prípade elektronického hlasovania budú delegáti pred začiatkom hlasovania informovaní o všetkých krokoch, ktoré musí delegát podniknúť, aby sa mohol hlasovania zúčastniť.

Každý delegát má právo vystúpiť s diskusným príspevkom ku každému bodu programu najviac dva razy. Dĺžku trvania príspevku delegáta môže pre konkrétne zasadnutie určiť svojím uznesením zhromaždenie delegátov.

 

3. Mandátová komisia

 

a)     Mandátová komisia skúma oprávnenie prítomných zúčastniť sa schôdze, podáva správu o počte prítomných podľa prezenčnej listiny a o počte účastníkov s hlasovacím právom.

b)     Mandátová komisia zisťuje, či je zhromaždenie delegátov spôsobilé uznášať sa, a to ako na začiatku zasadania, tak aj v priebehu rokovania. Pri hlasovaní o jednotlivých návrhoch dbá na správnosť postupu a zisťovania výsledku hlasovania. Pri verejnom hlasovaní plnia členovia mandátovej komisie funkciu skrutátorov.

 

4. Návrhová komisia pripravuje návrh uznesenia, formulovaný podľa výsledku rokovania a predkladá ho na schválenie. Počas rokovania Zhromaždenia delegátov sa hlasuje k jednotlivým návrhom uznesení postupne. Takto schválené jednotlivé uznesenia tvoria v úhrne zoznam uznesení zo zhromaždenia delegátov.

 

5. Volebná komisia sa zriaďuje, keď sú na programe voľby orgánov.

 

6. Pravidlá hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a konečnom uznesení na rokovaní Zhromaždenia delegátov:

 

a)     Pri prerokúvaní veci zaradenej do programu rokovania zhromaždenia delegátov ako prvý vystúpi k prerokovávanému bodu programu predsedajúci (navrhovateľ). Návrh podaný zhromaždeniu delegátov odôvodní a prednesie návrh uznesenia, ktoré sa odporúča zhromaždeniu delegátov schváliť.

 

b)     O prednesenom návrhu  následne predsedajúci otvorí rozpravu.

 

c)     Do rozpravy o prednesenom návrhu sa delegáti, ktorí chcú podať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy prihlasujú písomne zápisom do zoznamu rečníkov najneskôr do ukončenia prezentácie návrhu posledného zapísaného rečníka v príslušnom bode programu. V prípade, ak sa delegáti nemali možnosť vopred pred rokovaním  oboznámiť s predneseným návrhom, delegáti sa môžu  prihlásiť do rozpravy s pozmeňujúcimi alebo doplňujúcimi návrhmi po prednesení návrhu, a to až do ukončenia prihlasovania predsedajúcim.  Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy musia byť podané písomne, pričom musia byť riadne sformulované.  Delegát môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť, až kým zhromaždenie delegátov nepristúpi k hlasovaniu o ňom. Predsedajúci prečíta prihlásených rečníkov s pozmeňujúcimi alebo doplňujúcimi návrhmi do rozpravy a prideľuje im slovo  v poradí, v akom sú zapísaní do rozpravy. Ak rečník pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie. Strata poradia rečníka znamená, že rečník môže vystúpiť v rozprave iba ako posledný.

Predsedovi predstavenstva a členom predstavenstva sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

 

d)     Delegáti majú v rozprave právo na faktické poznámky, ktorými reagujú na vystúpenie  rečníka prihláseného do rozpravy. Ak sa do rozpravy neprihlásil žiadny delegát s pozmeňujúcim alebo doplňujúcim návrhom, delegáti môžu faktickými poznámkami reagovať na samotný návrh podaný navrhovateľom. Po vystúpení delegátov s faktickými poznámkami poskytne predsedajúci možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi, na ktorého reagovali delegáti faktickými poznámkami. Vo faktickej poznámke sa nemôžu podávať návrhy na doplnenie alebo na zmenu programu schôdze zhromaždenia delegátov, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy ani návrhy uznesení zhromaždenia delegátov.

 

e)     Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení rečníci a delegáti s faktickými poznámkami, predsedajúci (navrhovateľ) sa môže vyjadriť k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ako aj reagovať na faktické poznámky. Následne predsedajúci rozpravu skončí.

 

f)       Zhromaždenie delegátov rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční bezprostredne po skončení rozpravy.

 

g)     Predsedajúci pred hlasovaním upozorní delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu  a vyzve návrhovú komisiu k výkonu hlasovania.

 

h)     Pred každým hlasovaním predseda návrhovej komisie oznámi, o akom návrhu sa bude hlasovať, a zopakuje presné znenie návrhu.  Predseda návrhovej komisie potom prikročí k riadeniu hlasovania.

 

i)       Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Ak delegát vylúčenie spochybní, zhromaždenie delegátov rozhodne hlasovaním bez rozpravy, či sa týmito návrhmi bude zaoberať.

 

j)       Ak je na prijatie platného uznesenie zhromaždenia delegátov potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny všetkých delegátov, zhromaždenie delegátov môže schváliť pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy len takouto väčšinou.

 

k)     Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku. Predsedajúci pred hlasovaním upozorní delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu a vyzve návrhovú komisiu k výkonu hlasovania. Predseda návrhovej komisie prednesie úplné znenie uznesenia vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ak boli prijaté. Predseda návrhovej komisie potom prikročí k riadeniu hlasovania o konečnom návrhu uznesenia.

Ak prijaté uznesenie vylučuje ďalšie navrhované uznesenia, už sa o nich nehlasuje. Ak delegát vylúčenie spochybní, zhromaždenie delegátov rozhodne hlasovaním bez rozpravy, či sa týmito návrhmi bude zaoberať.© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk