Čl. 35.    Predstavenstvo

 

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Družstva. Riadi činnosť Družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach Družstva, pokiaľ nie sú zákonom, Stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu Družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

 

2. Predstavenstvo:

 

a)     plní uznesenia zhromaždenia delegátov, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie,

b)     rozhoduje o vytvorení, zlúčení, rozdelení a zrušení členských samospráv

c)   Predstavenstvo môže do najbližšieho zhromaždenia delegátov pozastaviť plnenie prijatých uznesení, v prípade ktorých je preukázateľne zistené, že sú v rozpore so všeobecne  záväznými právnymi predpismi, Stanovami, alebo môžu spôsobiť škodu alebo inú ujmu. O tejto skutočnosti je povinné informovať na najbližšom zhromaždení delegátov a navrhnúť rozhodnutie v tejto veci.

 

3. Predstavenstvo má 11 členov.

 

4. Predstavenstvo volí zo svojich členov podpredsedu, stanoví funkčnú náplň ďalších členov podľa potreby.

 

5. Členom predstavenstva, s výnimkou predsedu predstavenstva Družstva, nemôže byť fyzická osoba, ktorá je v trvalom pracovnom pomere v Družstve.

 

6. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desať dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej predchádzajúcu výzvu nenastala náprava nedostatkov.

 

7. Na rokovanie predstavenstva musí byť pozvaný zástupca kontrolnej komisie s hlasom poradným.

 

8. Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného člena predstavenstva. Predsedu predstavenstva zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.

 

9. Družstvo v iných spoločnostiach a združeniach, do ktorých vstúpilo, zastupujú určení členovia predstavenstva.

 

10. Rokovanie predstavenstva sa riadi Rokovacím a volebným poriadkom. 

 

 Čl. 37.    Predseda predstavenstva

 

1. Predseda predstavenstva je orgánom Družstva a členom predstavenstva. Jemu prislúcha:

 

a)organizovať a riadiť činnosť predstavenstva,

b)zvolávať, organizovať prípravu a riadiť rokovanie predstavenstva, navrhovať program jeho rokovania a rozhodnúť o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,

c)konať v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach Družstva,

d)podpisovať s ďalším členom predstavenstva právne úkony vo veciach Družstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma  zákonom alebo týmito Stanovami,

e)rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v Stanovách a Smernici č. 1,

f)riadiť bežnú činnosť Družstva,

g)riadiť, rozhodovať a zabezpečovať výkon činností podľa čl. 3, ods. 3. V týchto činnostiach koná a podpisuje v mene Družstva samostatne, ak to Stanovy alebo zákon nevylučujú,

h)oboznámiť predstavenstvo so  správou  o činnosti Družstva  pred jej  predložením na zhromaždenie delegátov,

i)pravidelne ročne informovať vhodnou formou členov Družstva o činnosti a hospodárení Družstva.

 

2. Predseda predstavenstva o svojej činnosti podľa ods. 1.písm.e) tohto článku informuje predstavenstvo písomnými správami na rokovaniach predstavenstva.

 

3. Predseda predstavenstva predkladá na rozhodnutie predstavenstva:

 

a)ukončenie výkonu správy pre bytový dom zo strany Družstva,

b)nakladanie s majetkom Družstva nad 30 000,00 € (vrátane DPH),

c)návrh na zlúčenie členských samospráv z dôvodu voľby delegáta v zmysle čl. 35, ods. 2., písm. b).

 

4. Predseda predstavenstva je povinný o svojej činnosti informovať predstavenstvo.

 

5. Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstva  predstavenstvu a zhromaždeniu delegátov.

 

Čl. 38.    Rozhodovanie o bytových otázkach v družstevných bytoch

 

1. V tejto činnosti predstavenstvo v zmysle  Smernice č. 1 upravujúcej štatút družstevného bytu:

 

a)        prideľuje byty,

b)        ruší právoplatné rozhodnutie o pridelení bytu,

c)        rozhoduje o prenechaní družstevného bytu/NP občanovi do nájmu na dobu určitú,

d)        rozhoduje o prenechaní družstevného bytu/NP organizácii na dobu určitú,

e)        rozhoduje o výpovedi z nájmu bytu,

f)         udeľuje súhlas k zlúčeniu a rozdeleniu bytov,

g)        udeľuje súhlas  s  dočasným  užívaním  bytu,  alebo jeho časti  na iné  účely ako na bývanie.

 

2. V tejto činnosti predseda predstavenstva:

 

a)        uzatvára nájomné zmluvy o nájme družstevných bytov,

b)        rozhoduje o výške platieb za služby spojené s užívaním bytu/NP pri prvom pridelení,

c)        udeľuje súhlas s dohodou o výmene bytu,

d)        udeľuje súhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu/NP alebo jeho časti,

e)        uzatvára s členom - nájomcom družstevného bytu/NP dohodu o zániku nájmu,

f)         uzatvára s členom dohodu o zániku členstva.

 

3. O žiadostiach členov podľa ods. 1 písm. c)   a  d) tohto článku rozhoduje predstavenstvo najneskôr do tridsiatich dní od ich podania.

 

4. O svojej činnosti podľa ods. 2 tohto článku informuje predseda predstavenstvo písomnými správami.

 

 

ČI. 11 Rokovanie predstavenstva - rokovací poriadok

 

 1. Predstavenstvo na prvom (ustanovujúcom) zasadnutí, ktoré sa musí konať do 5 pracovných dní odo dňa začiatku plynutia funkčného obdobia, volí zo svojich členov podpredsedu.

 

2. O priebehu prvého zasadnutia sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby podpredsedu predstavenstva. Odpis zápisnice je podkladom pre zápis nových funkcionárov do obchodného registra.

 

3. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a riadi predseda predstavenstva, zastupujúci podpredseda predstavenstva, prípadne poverený člen predstavenstva podľa potreby, aspoň raz za mesiac.

 

4. Návrh programu zasadnutia predstavenstva zostavuje predseda predstavenstva v súlade s plánom práce. Členovia predstavenstva môžu podať návrh na doplnenie programu. Predstavenstvo musí hlasovať o návrhu na doplnenie programu rokovania.

 

5. V prípade návrhu niektorého člena predstavenstva na prizvanie nečlena predstavenstva na zasadnutie je predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva, ktorý riadi rokovanie, povinný dať o tomto návrhu hlasovať. Ak predstavenstvo súhlasí s návrhom, nečlen predstavenstva môže byť pozvaný na rokovanie predstavenstva.

 

6. Rokovanie sa koná v nasledovnom poradí:

a)     schválenie návrhu programu zasadnutia,

b)     schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia,

c)     kontrola plnenia úloh a uznesení predstavenstva,

d)     prerokovanie vecí zaradených na program zasadnutia.

 

7. Veci zaradené na prerokovanie predkladá a odôvodňuje predkladateľ, ktorý predkladá aj návrh uznesenia.

 

8. Rozpravu o prerokovávaných veciach riadi predsedajúci. Podľa výsledku rozpravy predsedajúci dá o návrhu hlasovať, alebo formuluje zmenený, resp. nový návrh, prípadne odročí rozhodnutie o návrhu za účelom prepracovania, alebo stiahne vec z programu rokovania. O odročení alebo stiahnutí návrhu z rokovania rozhoduje predstavenstvo hlasovaním.

 

9. Predstavenstvo prerokováva veci, ktoré sú na programe, spravidla na základe písomných podkladov.

 

10. Formulácia a rozsah písomných podkladov pre rozhodnutie sa riadi podľa povahy predložených správ, resp. návrhov. Písomnú správu podpisuje ten, kto ju predkladá a ten, kto ju vypracoval. Podklady pre rokovanie sa majú predložiť tak, aby sa členovia predstavenstva, prípadne aj ďalší účastníci zasadnutia mohli včas oboznámiť s ich obsahom. Podklady môžu byť predložené aj v elektronickej forme.

 

11. Návrh uznesenia musí obsahovať návrh stanoviska, ktoré má zaujať predstavenstvo - napríklad predstavenstvo berie na vedomie, resp. schvaľuje správu, súhlasí alebo nesúhlasí s predneseným návrhom (treba uviesť konkrétne), rozhodlo o žiadosti, odvolaní a pod., musí určiť člena predstavenstva, prípadne pracovníka zodpovedného za splnenie stanovenej úlohy a termín splnenia úlohy.

 

ČI. 12 Predseda predstavenstva

 

1. Predseda predstavenstva organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Pripravuje návrhy programu zasadnutí predstavenstva, usmerňuje prípravu podkladov rokovania a určuje ich náležitosti. Rozhoduje o pozvaní nečlenov predstavenstva na zasadnutie, prípadne na prerokovanie určitého bodu programu.

 

2. V dobe neprítomnosti alebo zaneprázdnenia zastupuje predsedu predstavenstva podpredseda predstavenstva alebo iný poverený člen predstavenstva.

 

3. Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstva predstavenstvu a zhromaždeniu delegátov.

 

ČI. 19 Voľba predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a kontrolnej komisie

 

1. Kandidátna listina na voľbu predsedu predstavenstva, členov predstavenstva sa zostavuje na schôdzach jednotlivých lokalít, ktoré zvolá pred voľbami predstavenstvo v spolupráci so zvolenou volebnou komisiou. V prípade doplňujúcich volieb a mimoriadnych volieb sa všetci kandidáti môžu navrhnúť priamo na rokovaní zhromaždenia delegátov. O zapísaní navrhnutých kandidátov jednotlivých lokalít do volebného lístka hlasujú iba delegáti príslušných lokalít.

 

2. Návrh kandidáta na funkciu predsedu predstavenstva predkladá zhromaždeniu delegátov predstavenstvo družstva spoločne s volebnou komisiou. Kandidátku je tiež možné doplniť z pléna. Výber kandidátov na predsedu predstavenstva nepodlieha lokalitným kritériám. Voľba predsedu predstavenstva sa vykoná na jednom zhromaždení delegátov v dvoch kolách:

1. kolo – za predsedu predstavenstva je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených delegátov. Pokiaľ žiadny z kandidátov na predsedu predstavenstva nezíska potrebný počet hlasov, nasleduje druhé kolo volieb.

2. kolo – do druhého kola postupujú dvaja kandidáti z 1. kola s najväčším počtom hlasov. Za predsedu predstavenstva je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených delegátov.

 

3. Predstavenstvo

Pre zastúpenie v predstavenstve je kľúč k zastúpeniu jednotlivých lokalít nasledovný:

  • Hliny2
  • Solinky3
  • Vlčince3
  • Rozptyl, Staré mesto2

Lokalita Rozptyl, Staré mesto zahŕňa všetky domy v správe družstva mimo lokalít Hliny, Solinky, Vlčince vrátane členskej samosprávy nebývajúcich.

 

4. Kontrolná komisia

Návrh kandidátov do kontrolnej komisie v minimálnom počte 6 členov predkladá zhromaždeniu delegátov   predstavenstvo družstva spoločne s volebnou komisiou po porade so zástupcami členskej základne tak, aby zabezpečilo funkčnosť kontrolnej komisie po odbornej stránke. Výber kandidátov do kontrolnej komisie nepodlieha lokalitnému kľúču zastúpenia.

 

5. Predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie volí zhromaždenie delegátov. Voľba predsedu predstavenstva a členov predstavenstva sa považuje za úspešnú vtedy, ak je zvolený predseda predstavenstva a aspoň 6-ti ďalší členovia predstavenstva. Voľba členov kontrolnej komisie sa považuje za úspešnú vtedy, ak sú zvolení aspoň 5-ti členovia kontrolnej komisie.

 

6. Voľby sa konajú vo viacerých kolách, až pokiaľ sa nedosiahne úspešná voľba. V priebehu uskutočňovania ďalších kôl volieb je možné dopĺňať do volebných lístkov nových kandidátov, pričom z pôvodných kandidátov sa vyčiarkne kandidát, ktorý dosiahol v predchádzajúcom kole volieb najmenší počet hlasov. V prípade, ak nedôjde k úspešnej voľbe členov orgánov družstva, v deň volieb platne zvolení členovia sa považujú za zvolených a v ďalších voľbách sa už volia len chýbajúci členovia orgánov tak, aby voľba bola úspešná.

 

7. Pokiaľ došlo k úspešnej voľbe predsedu predstavenstva, členov predstavenstva v zmysle čl. 27 Stanov, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov.

 

8. Pokiaľ nedôjde podľa bodu 5 a 6 tohto článku k úspešnej voľbe predsedu predstavenstva a členov predstavenstva v zmysle čl. 27 Stanov, predstavenstvo je povinné do 31. októbra volebného roka zvolať ďalšie zhromaždenie delegátov, ktorého programom bude ďalšia riadna voľba zostávajúcich členov predstavenstva, prípadne predsedu predstavenstva. Nové návrhy kandidátov musia byť volebnej komisii predložené do dňa uskutočnenia volieb. Kandidátne listiny sa môžu dopĺňať aj priamo na rokovaní zhromaždenia delegátov delegátmi s hlasom rozhodujúcim. Pre voľbu členov predstavenstva na novom zhromaždení delegátov sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

Postup uvedený v tomto bode sa opakuje až do úspešného zvolenia predsedu predstavenstva a členov predstavenstva v zmysle čl. 27 Stanov, pričom zvolávateľom nového zhromaždenia delegátov je vždy doterajšie predstavenstvo (doterajší predseda predstavenstva a členovia predstavenstva s dočasným výkonom funkcie). Programom nového zhromaždenia delegátov je opakovaná voľba predsedu predstavenstva a členov predstavenstva (a prípadne voľba členov kontrolnej komisie). Ak na novom zhromaždení delegátov dôjde k úspešnému zvoleniu predsedu predstavenstva a členov predstavenstva podľa čl. 27 Stanov, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov.

 

9. Pokiaľ došlo k úspešnej voľbe členov kontrolnej komisie v zmysle čl. 27 Stanov, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov.

 

10. Pokiaľ dôjde podľa bodu 5 a 6 tohto článku k úspešnej voľbe členov kontrolnej komisie a právoplatne boli zvolení aspoň piati členovia kontrolnej komisie, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov. Pokiaľ nedôjde podľa bodu 5 a 6 tohto článku k úspešnej voľbe členov kontrolnej komisie v zmysle čl. 27 platných Stanov, postupuje sa následne pri voľbe členov kontrolnej komisie primerane podľa bodu 8. tohto článku. Zvolávateľom nového zhromaždenia delegátov, ktorého programom je voľba členov kontrolnej komisie, je predstavenstvo (doterajšie, s dočasným výkonom funkcie, alebo novozvolené).

 

11. Ak sa voľby neuskutočnia z dôvodu, že zhromaždenie delegátov nie je uznášaniaschopné, predstavenstvo je povinné zvolať náhradné zhromaždenia delegátov v termíne do 3 týždňov s nezmeneným programom a podľa pôvodnej kandidátskej listiny. Pre voľby uskutočnené na náhradnom zhromaždení delegátov a prípadný ďalší postup sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

 

12. V prípade, že zhromaždenie delegátov nie je v priebehu konania volieb uznášaniaschopné, predstavenstvo je povinné zvolať nové zhromaždenie delegátov v termíne do 3 týždňov, programom ktorého bude prípadná voľba predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie. Pre voľby uskutočnené na novom zhromaždení delegátov a prípadný ďalší postup sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

 

13. V prípade ukončenia práce člena orgánu v priebehu volebného obdobia sa na najbližšom zhromaždení delegátov uskutočnia nové doplňujúce voľby na uvoľnené miesto. Kandidát je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných delegátov. Pre účel naplnenia počtu členov orgánov je rozhodujúce zoradenie zvolených kandidátov podľa počtu získaných hlasov.

 

 

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk