Čl. 36.   Kontrolná komisia


1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť Družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá sa iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov Družstva.   Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov Družstva.

 

2. Kontrolná komisia má 7 členov.

 

3. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

 

4. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace.

 

5. Kontrolná komisia predkladá Zhromaždeniu delegátov správu o svojej činnosti a písomné stanovisko k záverečnému hodnoteniu výsledkov hospodárskej činnosti Družstva za príslušné obdobie, k riadnej a mimoriadnej účtovnej závierke a k navrhovanému rozdeleniu výsledku hospodárenia.

 

6. Na zistené nedostatky  upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená písomne požiadať predstavenstvo o zasadnutie podľa čl. 35 ods. 5.

 

7. Ak predstavenstvo neodstráni zistené nedostatky, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení Družstva a jeho členov, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie najvyššieho orgánu Družstva.

 

8. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva, alebo predsedu predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení a činnosti Družstva.

 

9. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti,  ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie Družstva a jeho členov.

 

10. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

 

11. Rokovanie kontrolnej komisie sa riadi Rokovacím a volebným poriadkom.

 

ČI. 13 Rokovanie kontrolnej komisie - rokovací poriadok

 

1. Zhromaždením delegátov zvolení členovia kontrolnej komisie po zhromaždení delegátov na prvom zasadnutí, ktoré sa musí konať do 5 pracovných dní odo dňa začiatku plynutia funkčného obdobia, zvolia zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

 

2. Prvé zasadnutie kontrolnej komisie riadi vekom najstarší člen komisie a zabezpečí voľbu predsedu kontrolnej komisie. Ďalší priebeh schôdze vrátane voľby podpredsedu riadi predseda kontrolnej komisie.

 

3. O priebehu prvého zasadnutia sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby predsedu a podpredsedu kontrolnej komisie.

 

4. Zasadnutie kontrolnej komisie zvoláva a riadi predseda, podpredseda, prípadne poverený člen komisie.

 

5. Návrh programu zasadnutí kontrolnej komisie zostavuje jej predseda. Členovia kontrolnej komisie môžu podať návrh na doplnenie programu.

 

6. Predseda kontrolnej komisie koná v mene kontrolnej komisie a podpisuje jej uznesenia.

 

7. V dobe neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti predsedu kontrolnej komisie zastupuje podpredseda v plnom rozsahu jeho právomocí.

 

8. Rokovanie má prebiehať v nasledovnom poradí:

a)       schválenie návrhu programu zasadnutia,

b)       oboznámenie s obsahom zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia,

c)       kontrola plnenia úloh a uznesení kontrolnej komisie,

d)       prerokovanie vecí zaradených na program zasadnutia.

 

9. Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy o vykonaných previerkach, kontrolách a revíziách, ako aj návrhy opatrení pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú v stanovených termínoch kontrolou poverení členovia kontrolnej komisie.

 

10. Správa o vykonanej previerke a kontrole má obsahovať:

a)       program previerky,

b)       súhrnné zistenia nedostatkov, ich príčiny a osoby zodpovedné za nedostatky,

c)       návrh nápravných opatrení.

 

11. O návrhu nápravných opatrení rozhoduje kontrolná komisia uznesením.

 

ČI. 19 Voľba predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a kontrolnej komisie - rokovací poriadok

 

1. Kandidátna listina na voľbu predsedu predstavenstva, členov predstavenstva sa zostavuje na schôdzach jednotlivých lokalít, ktoré zvolá pred voľbami predstavenstvo v spolupráci so zvolenou volebnou komisiou. V prípade doplňujúcich volieb a mimoriadnych volieb sa všetci kandidáti môžu navrhnúť priamo na rokovaní zhromaždenia delegátov. O zapísaní navrhnutých kandidátov jednotlivých lokalít do volebného lístka hlasujú iba delegáti príslušných lokalít.

 

2. Návrh kandidáta na funkciu predsedu predstavenstva predkladá zhromaždeniu delegátov predstavenstvo družstva spoločne s volebnou komisiou. Kandidátku je tiež možné doplniť z pléna. Výber kandidátov na predsedu predstavenstva nepodlieha lokalitným kritériám. Voľba predsedu predstavenstva sa vykoná na jednom zhromaždení delegátov v dvoch kolách:

1. kolo – za predsedu predstavenstva je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených delegátov. Pokiaľ žiadny z kandidátov na predsedu predstavenstva nezíska potrebný počet hlasov, nasleduje druhé kolo volieb.

2. kolo – do druhého kola postupujú dvaja kandidáti z 1. kola s najväčším počtom hlasov. Za predsedu predstavenstva je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených delegátov.

 

3. Predstavenstvo

Pre zastúpenie v predstavenstve je kľúč k zastúpeniu jednotlivých lokalít nasledovný:

  • Hliny                          2
  • Solinky                       3
  • Vlčince                        3
  • Rozptyl, Staré mesto      2

Lokalita Rozptyl, Staré mesto zahŕňa všetky domy v správe družstva mimo lokalít Hliny, Solinky, Vlčince vrátane členskej samosprávy nebývajúcich.

 

4. Kontrolná komisia

Návrh kandidátov do kontrolnej komisie v minimálnom počte 6 členov predkladá zhromaždeniu delegátov   predstavenstvo družstva spoločne s volebnou komisiou po porade so zástupcami členskej základne tak, aby zabezpečilo funkčnosť kontrolnej komisie po odbornej stránke. Výber kandidátov do kontrolnej komisie nepodlieha lokalitnému kľúču zastúpenia.

 

5. Predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie volí zhromaždenie delegátov. Voľba predsedu predstavenstva a členov predstavenstva sa považuje za úspešnú vtedy, ak je zvolený predseda predstavenstva a aspoň 6-ti ďalší členovia predstavenstva. Voľba členov kontrolnej komisie sa považuje za úspešnú vtedy, ak sú zvolení aspoň 5-ti členovia kontrolnej komisie.

 

6. Voľby sa konajú vo viacerých kolách, až pokiaľ sa nedosiahne úspešná voľba. V priebehu uskutočňovania ďalších kôl volieb je možné dopĺňať do volebných lístkov nových kandidátov, pričom z pôvodných kandidátov sa vyčiarkne kandidát, ktorý dosiahol v predchádzajúcom kole volieb najmenší počet hlasov. V prípade, ak nedôjde k úspešnej voľbe členov orgánov družstva, v deň volieb platne zvolení členovia sa považujú za zvolených a v ďalších voľbách sa už volia len chýbajúci členovia orgánov tak, aby voľba bola úspešná.

 

7. Pokiaľ došlo k úspešnej voľbe predsedu predstavenstva, členov predstavenstva v zmysle čl. 27 Stanov, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov.

 

8. Pokiaľ nedôjde podľa bodu 5 a 6 tohto článku k úspešnej voľbe predsedu predstavenstva a členov predstavenstva v zmysle čl. 27 Stanov, predstavenstvo je povinné do 31. októbra volebného roka zvolať ďalšie zhromaždenie delegátov, ktorého programom bude ďalšia riadna voľba zostávajúcich členov predstavenstva, prípadne predsedu predstavenstva. Nové návrhy kandidátov musia byť volebnej komisii predložené do dňa uskutočnenia volieb. Kandidátne listiny sa môžu dopĺňať aj priamo na rokovaní zhromaždenia delegátov delegátmi s hlasom rozhodujúcim. Pre voľbu členov predstavenstva na novom zhromaždení delegátov sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

Postup uvedený v tomto bode sa opakuje až do úspešného zvolenia predsedu predstavenstva a členov predstavenstva v zmysle čl. 27 Stanov, pričom zvolávateľom nového zhromaždenia delegátov je vždy doterajšie predstavenstvo (doterajší predseda predstavenstva a členovia predstavenstva s dočasným výkonom funkcie). Programom nového zhromaždenia delegátov je opakovaná voľba predsedu predstavenstva a členov predstavenstva (a prípadne voľba členov kontrolnej komisie). Ak na novom zhromaždení delegátov dôjde k úspešnému zvoleniu predsedu predstavenstva a členov predstavenstva podľa čl. 27 Stanov, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov.

 

9. Pokiaľ došlo k úspešnej voľbe členov kontrolnej komisie v zmysle čl. 27 Stanov, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov.

 

10. Pokiaľ dôjde podľa bodu 5 a 6 tohto článku k úspešnej voľbe členov kontrolnej komisie a právoplatne boli zvolení aspoň piati členovia kontrolnej komisie, doplňujúce voľby zvyšných neobsadených mandátov sa uskutočnia na najbližšom nasledujúcom riadnom zasadnutí zhromaždenia delegátov. Pokiaľ nedôjde podľa bodu 5 a 6 tohto článku k úspešnej voľbe členov kontrolnej komisie v zmysle čl. 27 platných Stanov, postupuje sa následne pri voľbe členov kontrolnej komisie primerane podľa bodu 8. tohto článku. Zvolávateľom nového zhromaždenia delegátov, ktorého programom je voľba členov kontrolnej komisie, je predstavenstvo (doterajšie, s dočasným výkonom funkcie, alebo novozvolené).

 

11. Ak sa voľby neuskutočnia z dôvodu, že zhromaždenie delegátov nie je uznášaniaschopné, predstavenstvo je povinné zvolať náhradné zhromaždenia delegátov v termíne do 3 týždňov s nezmeneným programom a podľa pôvodnej kandidátskej listiny. Pre voľby uskutočnené na náhradnom zhromaždení delegátov a prípadný ďalší postup sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

 

12. V prípade, že zhromaždenie delegátov nie je v priebehu konania volieb uznášaniaschopné, predstavenstvo je povinné zvolať nové zhromaždenie delegátov v termíne do 3 týždňov, programom ktorého bude prípadná voľba predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie. Pre voľby uskutočnené na novom zhromaždení delegátov a prípadný ďalší postup sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

 

13. V prípade ukončenia práce člena orgánu v priebehu volebného obdobia sa na najbližšom zhromaždení delegátov uskutočnia nové doplňujúce voľby na uvoľnené miesto. Kandidát je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných delegátov. Pre účel naplnenia počtu členov orgánov je rozhodujúce zoradenie zvolených kandidátov podľa počtu získaných hlasov.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk