Čl. 40.   Členská samospráva

 

1. Jednotlivé bytové domy postavené v družstevnej výstavbe tvoria na sebe nezávislé organizačné jednotky Družstva – členské samosprávy. Samospráva sa ustanovuje v prípade združenia 4 členov v ucelených domoch.

 

2. Členskú samosprávu tvoria členovia Družstva podľa zásad, že jednu samosprávu tvoria:

a)    vlastníci bytov - členovia Družstva a nájomcovia družstevných bytov v jednom bytovom dome,

b)   nebývajúci členovia Družstva, pričom za nebývajúceho člena Družstva sa považuje fyzická osoba, člen Družstva, ktorý nie je vlastníkom bytu ani nájomcom družstevného bytu. Ak sa však takáto fyzická osoba každoročne do 31.03. preukáže, že podľa trvalého pobytu patrí do samosprávy podľa písm. a) tohto odseku, nebude sa v príslušnom roku považovať za nebývajúceho člena Družstva. V roku 2018 je možnosť preukázať sa trvalým pobytom do 30.06.2018.

 

3. Úlohou členskej samosprávy je aktivizovať členov a umožňovať im priamu účasť na činnosti Družstva.

 

4. Orgán Družstva, ktorý zabezpečuje činnosť členskej samosprávy, je členská schôdza samosprávy a jej volenými členmi sú predseda členskej samosprávy a delegát.

 

5. Členskú samosprávu vo vzťahu k Družstvu zastupuje predseda členskej samosprávy.

 

  Čl. 41.   Členská schôdza samosprávy 

 

1. Členská schôdza samosprávy je orgánom  Družstva, v ktorom členovia prerokovávajú záležitosti okruhu pôsobnosti samosprávy a oboznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom Družstva.

 

2. Členskú schôdzu samosprávy tvoria členovia Družstva nájomcovia a členovia Družstva vlastníci bytov a NP v jednom bytovom dome. Samostatnú členskú schôdzu samosprávy tvoria nebývajúci členovia Družstva.

 

3. Člen Družstva je oprávnený zúčastniť sa činnosti a rozhodovania všetkých členských samospráv, v ktorých sa nachádzajú jemu prenajaté alebo ním vlastnené byty a NP, avšak za predsedu členskej samosprávy / delegáta  môže byť zvolený len v jednej členskej samospráve.

 

4. Členská schôdza samosprávy najmä:

a)      volí predsedu členskej samosprávy na obdobie 5 rokov. Predseda členskej samosprávy s počtom členov 24 a viac je zároveň vo funkčnom období delegátom na zhromaždení delegátov. Funkčné obdobie predsedu členskej samosprávy (delegáta) začína plynúť dňom jeho zvolenia a končí uplynutím 5 rokov. V prípade, že má členská samospráva viac ako 100 členov, môže zo svojich členov zvoliť ďalšieho delegáta na zhromaždenie delegátov,

b)      prerokováva správu  delegáta alebo predsedu členskej samosprávy o priebehu zhromaždenia  delegátov a o prijatom uznesení zo zhromaždenia delegátov.

 

5. Voľba delegátov v samosprávach s menším počtom členov ako 24:

a)      samosprávy mimo Žiliny, Rajca volia spoločného delegáta na zhromaždenie delegátov tak, aby zastupoval minimálne 24 členov v ucelených domoch. O zlúčení členských samospráv rozhoduje predstavenstvo,

b)      samosprávy v Žiline a v Rajci s menším počtom členov ako 24 si volia spoločného delegáta na zhromaždenie delegátov tak, aby dosiahli zastúpenie aspoň 24 členov v ucelených domoch. O zlúčení členských samospráv rozhoduje predstavenstvo.

 

6. Zastupovanie delegáta na základe plnej moci na zhromaždení delegátov sa nepripúšťa.

 

7. Rokovanie členskej schôdze samosprávy sa riadi Rokovacím a volebným poriadkom.

 

ČI. 14 Členská schôdza samosprávy -rokovací poriadok

 

1. Členskú schôdzu samosprávy zvoláva predseda členskej samosprávy podľa potreby, najmenej však raz za rok.

 

2. Predseda členskej samosprávy organizuje a riadi činnosť samosprávy a dbá o udržiavanie pravidelného, plynulého styku samosprávy s družstvom.

 

3.Predseda členskej samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy do 30 dní od písomnej požiadavky:

a)    jednej tretiny všetkých členov samosprávy,

b)    predsedu predstavenstva družstva.

 

4. Ak predseda členskej samosprávy nevyhovie žiadosti podľa predchádzajúceho bodu, zvolá členskú schôdzu samosprávy predseda predstavenstva. Ak členská schôdza samosprávy nemá zvoleného delegáta, členskú schôdzu samosprávy môže zvolať predseda predstavenstva.

 

5. O zvolaní schôdze členskej samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej päť dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na mieste v dome obvyklom.

 

6. Pozvánka na členskú schôdzu samosprávy musí obsahovať:

a)    dátum a miesto konania schôdze,

b)    program rokovania,

c)     upozornenie, že ak v čase určenom na konanie členskej schôdze samosprávy nebude prítomná nadpolovičná väčšina členov do nej zaradených, môže sa schôdza konať o pätnásť minút neskôr za prítomnosti najmenej troch členov samosprávy.

 

7. Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda členskej samosprávy. V prípade, ak členskú schôdzu samosprávy zvolal predseda predstavenstva, vedie ju predseda predstavenstva, alebo ním poverený člen predstavenstva za danú lokalitu, prípadne poverený zamestnanec družstva.

 

8. Členská schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov samosprávy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

9. Ak nie je v čase uvedenom pre začatie členskej schôdze samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov, môže sa o pätnásť minúť neskôr konať náhradná schôdza. V tom prípade je Členská schôdza samosprávy spôsobilá uznášať sa za počtu najmenej troch členov členskej samosprávy. Môže však rokovať a rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené na programe rokovania a spadajú do kompetencie členskej schôdze samosprávy podľa čl. 41 Stanov a nepatria do kompetencie vlastníkov bytov. Uznesenie z náhradnej schôdze je prijaté, ak zaň hlasovali dve tretiny prítomných členov.

 

10. Predseda členskej samosprávy, delegát zhromaždenia delegátov musia byť zvolení vždy najmenej jednou štvrtinou všetkých členov samosprávy. Pre tento účel postačuje doplniť chýbajúce hlasy neprítomných členov na schôdzi do jednej štvrtiny  všetkých členov samosprávy ich písomným súhlasom.

 

11. Rovnopis zápisnice z členskej schôdze samosprávy spolu s prezenčnou listinou predkladá predseda členskej samosprávy družstvu do piatich pracovných dní po konaní členskej schôdze samosprávy a v tomto termíne je povinný rovnopis zápisnice zverejniť na mieste v dome obvyklom.

 

12. Členská schôdza samosprávy, ktorá má na programe voľbu predsedu členskej samosprávy, delegátov na zhromaždenie delegátov, musí sa konať v takom termíne, aby predseda členskej samosprávy mohol družstvu oznámiť mená a adresy delegátov najneskoršie pätnásť dní pred konaním zhromaždenia delegátov a to doručením zápisnice spolu s prezenčnou listinou z členskej schôdze samosprávy.

 

13. Člen sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy, ktorej je členom. V prípade splynutia členstva sa postupuje podľa čl. 41 ods. 3 Stanov.

 

14. Právo účasti na členskej schôdzi samosprávy, ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia - spoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas. Za delegáta na zhromaždenie delegátov môže byť zvolený len jeden z manželov - spoločných členov.

 

ČI. 20 Voľba predsedu členskej samosprávy - rokovací poriadok

 

1. Funkčné obdobie predsedu členskej samosprávy je päťročné. Nemusí byť zhodné s funkčným obdobím iných volených orgánov družstva.

 

2. Riadne voľby predsedu členskej samosprávy sa zaradia do programu členskej schôdze samosprávy v kalendárnom roku, v ktorom uplynie päťročné funkčné obdobie od predchádzajúcich riadnych volieb.

 

3. Pred uplynutím funkčného obdobia sa voľba predsedu členskej samosprávy zaradí do programu najbližšej členskej schôdze v tomto prípade:

  • vzdanie sa funkcie
  • odvolanie z funkcie
  • zánik členstva
  • úmrtie

4. Za predsedu členskej samosprávy môže byť zvolený plnoletý člen družstva, ktorý má spôsobilosť na právne úkony a je vlastníkom bytu alebo nájomcom družstevného bytu v dome v pôsobnosti príslušnej samosprávy.Za predsedu členskej samosprávy nebývajúcich môže byť zvolený plnoletý člen družstva, ktorý má spôsobilosť na právne úkony.

 

5. Právo voliť majú všetci členovia samosprávy prítomní na členskej schôdzi. Každý člen samosprávy má jeden hlas. Manželia ako spoloční členovia majú jeden hlas a hlasujú spoločne. Ak manželia nehlasujú zhodne, je ich hlas neplatný.

 

6. Kandidátov za predsedu členskej samosprávy môže navrhnúť predsedajúci členskej schôdze samosprávy, alebo ktorýkoľvek člen samosprávy prítomný na členskej schôdzi.

 

7. Predseda členskej samosprávy, delegát zhromaždenia delegátov musia byť zvolení vždy jednou štvrtinou všetkých členov samosprávy. Pre tento účel postačuje doplniť chýbajúce hlasy neprítomných členov na schôdzi do jednej štvrtiny všetkých členov samosprávy ich písomným súhlasom.

 

8. Kandidáta neprítomného na členskej schôdzi možno zvoliť len v prípade, že pred vykonaním volieb prejavil nespochybniteľný súhlas a vôľu vykonávať funkciu predsedu členskej samosprávy (najlepšie písomne).

 

9. Z členskej schôdze, na ktorej sa uskutočnili voľby predsedu členskej samosprávy, sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie počet členov prítomných počas volieb na členskej schôdzi samosprávy a počet hlasov, ktoré jednotliví kandidáti získali. Zápisnicu podpisom overia predsedajúci členskej schôdze a zvolený overovateľ. Prílohou zápisnice je prezenčná listina s podpismi členov prítomných na členskej schôdzi, prípadne zoznam členov, ktorí doplnili písomný súhlas s voľbou kandidáta a program členskej schôdze.

 

                                                                  ČI. 21 Volebné obvody

 

Vzhľadom na organizačné usporiadanie družstva a rozdielny počet členov družstva v jednotlivých členských samosprávach s počtom členov menej ako 24, určuje predstavenstvo pre zabezpečenie volieb delegátov na zhromaždenie delegátov volebné obvody. Volebné obvody sú vytvorené  zlúčením viacerých členských samospráv  tak, aby jeden volebný obvod tvorili členské samosprávy v blízkej lokalite s približne rovnakým počtom členov. Členské samosprávy s nižším počtom členov ako 24 zlúči predstavenstvo podľa kľúča tak, aby zlúčená členská samospráva mala v blízkej lokalite približne rovnaký počet členov. Voľbu spoločného delegáta v zlúčených samosprávach zabezpečuje predstavenstvo. Spoločný delegát musí byť zvolení vždy najmenej jednou štvrtinou všetkých členov zlúčených samospráv. Pre tento účel postačuje doplniť chýbajúce hlasy neprítomných členov na schôdzi do jednej štvrtiny všetkých členov zlúčených samospráv ich písomným súhlasom.

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk