Spracúvanie osobných údajov

 

1. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca získava osobné údaje priamo od užívateľov bytov a nebytových priestorov ako aj ostatných zákazníkov v zmysle uzatvorenej zmluvy, ďalej od osôb, ktoré dobrovoľne správcovi poskytli svoje osobné údaje a udelili súhlas na ich spracúvanie a od osôb, ktoré vstupujú do objektov, prípade inak využívajú nami poskytované služby.

 

2. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚCEL SPRACÚVANIA

Správca môže spracovávať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu (v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) alebo tretích osôb, a to v prípade výnimky, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.

 

3. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca OSBD Žilina pri výkone svojej činnosti môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosti zabezpečujúce služby alebo inú nevyhnutnú činnosť, avšak spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne na základe zmluvy o ochrane osobných údajov.

 

4.  PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

a/ Právo na prístup

Máte právo od nás ako správcu OSBD Žilina požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a v prípade ak tomu tak je, máte právo získať kópiu týchto údajov ako aj  dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

b/ Právo na opravu

Aby sme ako správca OSBD Žilina počas výkonu správy spracúvali o Vás iba aktuálne osobné údaje, potrebujeme od Vás nahlásiť zmenu, čo najskôr ako nastane. Ak o Vás  spracúvame nesprávne údaje, máte právo požiadať ich opravu. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov so zreteľom na účely spracúvania, o ktoré požiadate poskytnutím Vášho doplneného vyhlásenia.

c/ Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Máte právo, aby správca OSBD Žilina bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pričom čl. 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona uvádza podmienky, za ktorých môžu byť osobné údaje vymazané. Správca OSBD Žilina nie je povinný Vaše údaje vymazať, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov.

d/ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Pri splnení podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete tak požiadať v prípade, ak namietate správnosť spracúvania údajov, taktiež ak spracúvanie je nezákonné, ale vy ste si neželali, aby sme tieto údaje vymazali, ale len obmedzili, a to do doby pokiaľ si uplatníte Vaše práva. Naďalej však budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ak existuje dôvod na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov.

e/ Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať, ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu, ktoré sú vykonávané na právnom základe spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov OSBD Žilina alebo oprávnených záujmov tretej strany, alebo z dôvodu realizácie úlohy vo verejnom záujme. V prípade Vašej námietky obmedzíme spracúvanie osobných údajov a v prípade, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré budú prevažovať nad Vašimi slobodami, právami a záujmami alebo dôvody na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme naďalej spracúvať Vaše osobné údaje a zmažeme ich.

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účel priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, OSBD Žilina Vaše osobné údaje ďalej na účel priameho marketingu nesmie spracovať.

f/ Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Ako dotknutá osoba máte právo namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania. Toto neplatí v zákonom stanovených prípadoch, a to ak je rozhodnutie : 1/ Nevyhnutné  na uzavretie, či plnenie zmluvy, 2/ Vykonané na základe osobitného predpisu, 3/ Založené na výslovnom  súhlase dotknutej osoby

g/ Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli OSBD Žilina v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám OSBD Žilina, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli bránilo, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Toto právo však nebudete môcť uplatniť v prípade spracúvania, ktoré sa vykonáva z dôvodu plnenia úlohy, ktorá je realizovaná vo verejnom záujme alebo v prípade výkonu verejnej moci.

h/ Právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov

Ak si myslíte, že dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením, resp. zmluvou, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na príslušný dozorný orgán, a to Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

ch/ Odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na Vašom súhlase pred jeho odvolaním. V prípade, ak sa neskôr rozhodnete, môžete kedykoľvek svoj súhlas znovu udeliť. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste svoj súhlas udelili. V prípade, ak ste súhlas vyslovili písomnou formou, jeho odvolanie je potrebné zaslať na adresu správcu OSBD Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina.

 

5. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Komunikačnými prostriedkami vzhľadom k možnosti zneužitia zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb, alebo ich zneužitia, ktorými môžeme prijať alebo reagovať na Vašu požiadavku ako dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré správca spracúva sú nasledovné:

-        osobne v sídle správcu Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina

-        poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla správcu

-        e-mailom na adrese správcu: zodpovednaosoba@osbdza.sk

Správca Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je oprávnený v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

 Ak dotknutou osobou je osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov tieto práva môže uplatniť zákonný zástupca. Právo dotknutej osoby v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

6. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca  Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08  Žilina archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom Obvodného stavebného bytového družstva Žilina ako aj v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve uzatvorenej medzi správcom Obvodným stavebným bytovým družstvo Žilina a konkrétnou spoločnosťou (prevádzkovateľom).

 

7. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov nerealizuje.

 

8. AKTUALIZÁCIA

Sme oprávnení aktualizovať pravidlá ochrany osobných údajov, a to hlavne za účelom zapracovania prípadných legislatívnych zmien, alebo zmien účelu a prostriedkov spracúvania ako i v prípadne sprehľadnenia pravidiel, či úpravy z dôvodu pochopenia obsahu textu. Vaše práva vyplývajúce z potrebných zmien alebo príslušných právnych predpisov nebudú týmto zásahom obmedzené. Ak dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, tak Vás na túto skutočnosť v dostatočnom predstihu upozorníme.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk